BJÖRKÖ LÄKARCENTRUM FÖR INTEGRATIVMEDICIN

 

Läkare.

Per-Arne Öckerman, Professor emeritus i klinisk kemi.

Medarbetare.

Våra principer

A. Att ta bort det som skadar och tillföra det som behövs.

B. Att följa gällande lag för läkarverksamhet. Denna kan sammanfattas sålunda: Läkare skall arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Definition för detta saknas. Enligt beslut av Sveriges riksdag definieras detta i det enskilda fallet av läkaren. Socialstyrelsens bedömning skall inhämtas, men Socialstyrelsen har inte tolkningsföreträde.

C. Vi följer Socialstyrelsens regler för läkares rätt att använda ”alternativmedicinska metoder”. Socialstyrelsen anger ingen definition för detta. Vår definition: Med alternativ/integrativ-medicin avses sådana diagnostiska och terapeutiska metoder som idag inte används på stora svenska sjukhus. Integrativmedicin ställer krav på vetenskaplig dokumentation. Socialstyrelsens regler för läkares användning av alternativmedicinska metoder säger följande: 1. Initiativet skall ha tagits av patienten. 2. Behandling skall ges bara om verksam, (d.v.s. skolmedicinsk) behandling saknas eller parallellt med skolmedicinsk behandling. 3. Någon egentlig risk får inte finnas. 4. Det ställs inga krav på vetenskaplig dokumentation, men läkaren bör följa upp och dokumentera effekten av behandlingen.
Dessa regler har fastställts av Kammarrätten.

Patientkategorier

A. Hjärt-kärlsjukdomar (CVD, cardio-vascular diseases).

B. Sjukdomar som inte fullt erkänns av sjukvården.

C. Cancer.

D. Övrigt.

 

A. CVD.

Analyser:

Journal: Omfattar en noggrann genomgång av sjukhistorien, skolmedicinska data, läkemedel, kosttillskott, m.m.

Arteriografi: Skolmedicinskt mycket väldokumenterad analysmetod, som finns på svenska universitetssjukhus. Mäter tillståndet i hjärta, stora och små artärer. Dåliga värden ökar risken för hjärtinfarkt och stroke även hos individer, som känner sig helt friska. Mäts med blodtrycksmanschett på armen.

AGE (Advanced Glycation End Products): Mäter inlagring av oxidationsprodukter från matlagningen, som ökar risken för kroniska sjukdomar. Väldokumenterad. Mäts på underarmens hud.

Skador av fria radikaler: Dokumenterad genom min användning sedan 1988. Kan påvisa, om antioxidantbehandling är motiverad. Analys i mikroskop av blod från fingertoppen.

Behandling:

Råd om kost och motion: Kontakta gärna Happy M Kitchen, Vasagatan 24, Göteborg, tel. 031-13 13 70, som kan leverera KRAV-märkt mat enligt min specifikation hem till dig eller servera den på restaurangen.

Nutrient Supplementation: Dokumenterad med egna uppföljningar, som publicerats i engelsk och svensk vetenskaplig litteratur.Mikronutrienter tas under två månader som en kur, som ev. behöver följas upp. Kontrolleras med nya prover.

Andox: Dokumenterad med egen uppföljning publicerad i engelskspråkig litteratur. Koncentrat av blåbär, åkerbär, vindruvskärnor, pollen och grönt te. Kur under tre månader. Därefter uppföljning.

Q-10: Dokumenterad minskning av CVD-risk i kombination med selen. Ges på recept med läkemedelsrabatt som högdos kapsel.

Zeolit: Väldokumenterat sätt att utsöndra tungmetaller.Ges som droppar eller pulver i en kur tillsammans med zink, magnesium och selen.

 

B.

Hit räknar jag elöverkänslighet, fibromyalgi, trötthetssyndrom (ME/CFS), vissa former av svårdiagnosticerade bakterie-, virus- och parasitsjukdomar.

Analyser:

Noggrann anamnes (sjukhistoria). SF-36 (en metod för självskattning av symtom, som är skolmedicinskt väldokumenterat, bl.a. från Sahlgrenska universitetssjukhuset). Fria radikaler. AGE, Arteriografi. Ev. mörkfältsmikroskopi.

Behandling:

Kost: Se under A.
Bredspektrum antioxidanter, Andox, pollen (Omnipoll). Ev. högdos C-vitamin (intravenöst), Artemisinin, B-12, probiotika, zeolit, ozon. Förutom viss egen och andras erfarenhet och enstaka publikationer ofullständig dokumentation.

C. Cancer.

Analyser:

Journal från sjukhus. Fria radikaler. AGE. Arteriografi.

Behandling:

Kost: Kosten har stor betydelse. Se under A.

Som komplement till skolmedicinsk behandling kan ges Bredspektrum antioxidanter, högdos C-vitamin, Andox, Omnipoll, omega-3 fettsyror och ev. probiotika och zeolit. Att patienten tar egna initiativ är dokumenterat viktigt. Angivna behandlingar utan ”ev.” är väldokumenterade, bl. a. av ett 80-tal professorer och forskare från Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, Canada och USA i boken ”Onkologie integrativ”, ISBN-13:978-3-437-56420-8.

Övrigt:

Diagnostik och behandling i enlighet med anamnes och analysfynd.

Kontakt:

pa.oeckerman@telia.com

0705 76 12 36. Lämna namn och telefonnummer, om jag inte svarar.