CURRICULUM VITAE

 

Per-Arne Öckerman

Född 1933
Med. lic. 1960. Med. dr. 1965. Avhandling om glykogenos.
Betyg:Berömlig. Docent 1966.
Amanuens i medicinsk kemi, Uppsala 1955-59.
Underläkare i klinisk kemi, Eskilstuna 1960-65.
Fri forskare, Louvain, Belgien 1964.
Överläkare i klinisk kemi, Boden 1965-66.
Bitr. överläkare i klinisk kemi, Lund, 1966-69.
Professor/överläkare i klinisk kemi,Lasarettet i Lund 1969. Emeritus 1998.
RNO.
Medicine Jubeldoktor, Lund 2016.

Per-Arne Öckerman


Forskningsområden

Sammanlagt c:a 400 vetenskapliga arbeten. Ett stort antal föredrag och posterpresentationer vid vetenskapliga kongresser i biokemi, klinisk kemi, pediatrik, internmedicin, kirurgi, näringslära, m.m. Ett stort antal publika föredrag, huvudsakligen inom näringslära och alternativ/komplementär/integrativ medicin.

Medfödda metaboliska rubbningar: Doktorsavhandling om glykogenoser, belönad med högsta betyg, bl.a. med kartläggning av alla svenska fall och karakterisering av sekundära biokemiska förändringar samt ny analysmetodik på finnålsbiopsier. Upptäckt en helt ny ärftlig sjukdom hos barn, mannosidos, med lysosomal defekt av enzymet alfa-mannosidas och inlagring av mannoshaltiga oligosackarider. Utvecklat metoder för analys av oligo-sackarider, bl.a. med gaskromatografi-masspektrometri. Tillämpat dessa även på andra rubbningar inom oligosackaridomsättningen i samarbete med forskare från Storbrittanien, Finland, Ungern och Nya Zealand.

Näringslära: Vetenskapliga arbeten om vegetarisk kost. Den förste att publicera fullständig analys av näringsinnehållet i laktovegetarisk kost och vegankost. Vidare arbeten om fasta, viktkontroll, spårelement, håranalys. Den förste att beskriva det kemiska blocket från dihomo-gammalinolensyra vid premenstruell spänning.

Fria radikaler: Utvecklat mycket känslig metodik för analys av peroxidationsskador på blodkroppsmembraner av fria radikaler. Tillämpat metodiken på patienter med elöverkänslighet, kronisk trötthetssyndrom, fibromyalgi, m.m. Med denna teknik i kombination med traditionell analysmetodik bl.a. påvisat en abnorm reaktion på belastning hos elöverkänsliga. Utvecklat effektivare antioxidantpreparat enligt principen bredspektrum-högdos och använt dessa för ett flertal publikationer påvisande signifikant effekt på patienter med kronisk trötthetssyndrom men även en lång rad kronisk-degenerativa sjukdomar.

Kardio-vaskulära sjukdomar:
Under en 10-årsperiod behandlat patienter med hjärt-kärlsjukdom, (t.ex. infarkt, stroke, fönstertittarsjuka), med intravenös EDTA-terapi i kombination med ett av mig sammansatt preparat (hög-dos, bredspektrum antioxidant). Mätning med Arteriograf, (en skolmedicinsk teknik för mätning av artärstelhet), påvisade kraftig föryngring av kärlfunktionen. Behandling med s.k. multi-nutrient supplementering gav redan efter några månader ännu bättre resultat.

Administrativ erfarenhet

Klinikchef för klinisk-kemiskt laboratorium i Boden och Lund. Prefekt för institution för klinisk kemi, Lund. Har varit handledare och examinator för ett 50-tal doktorander inom klinisk kemi, pediatrik, kirurgi och internmedicin. Detta innebär lång erfarenhet av laboratorieorganisation, personaladministration, analysmetodutveckling, analysteknik, undervisning, etc. Deltagit som sakkunnig vid professorstillsättningar, som opponent vid doktorsdisputationer. Fungerat som ordförande i Svensk Förening för Klinisk Kemi. Deltagit i expertgrupper i ett antal internationella sammanslutningar i biokemi och laboratoriemedicin.

Övrigt

Sedan 1982 och fortfarande haft egna patienter, fr.a. för råd om integrativmedicinska behandlingar.
Innehaft expertuppdrag för Socialstyrelsen på 1970- och 1980-talet rörande kostrekommendationer, hälsohem och fosterdiagnostik, likaså för finska Socialstyrelsen på 1990-talet rörande antioxidanter samt för den engelska motsvarigheten 2011-2012 rörande EDTA-behandling av blyförgiftning. Kallad som expert på 2000-talet i ett flertal svenska domstolsärenden om "Vetenskap och beprövad erfarenhet".